Сдружение “Здраве без граници” е неправителствена организация, основана от българския екип, работил за международната хуманитарна организация “Лекари без граници” (MSF).

Сдружението е официално регистрирано през месец май 2004 г.

Основната цел на организацията е да поеме и продължи медико-социалните дейности, започнати от MSF пет години по-рано. За нас това се явява голямо предизвикателство, на което се чувстваме готови да отговорим. Опитът и добрата практика, придобити при работата ни с MSF, ни дават увереността, че именно ние сме партньорите, способни да продължат дейностите на организацията.

През февруари 2000 г. “Лекари без граници” – Швейцария разкри медицински център, наречен “Център за сексуално здраве”. Основните дейности са, диагностика, лечение и профилактика на полово – предавани инфекции (ППИ) и прeвeнция на ХИВ/СПИН, включително доброволно консултиране и тестване за ХИВ.

През 2003 г. стартира проект, целящ подобряването на достъпа до първична медицинска помощ за ромското население на квартал “Факултета”, София.

През август 2003 г. започна дейност Мобилна клиника. В него се предоставят услуги за диагностика и лечение на ППИ за хора с рисково сексуално поведение – проституиращи мъже и жени, лица употребяващи интравенозни наркотици и бездомни. Основната идея е да се доближи медицинската помощ до хора със затруднен достъп до медицински услуги.

Преди “Лекари без граници” да прекрати мисията си в България, бе взето решение да се подкрепи създаването на ново българско сдружение, което да поеме и развие инициираните проекти.

Екипът от професионалисти, представляващ “сърцето” на сдружение “Здраве без граници”, продължава да работи в същото направление.

Ние вярваме, че всеки човек трябва да е здрав и да получава подкрепа, когато се нуждае от нея.

Ние, в сдружение „Здраве без граници“, работим за:

  • Да работи за осигуряване на превенция, диагностика и лечение на ХИВ и сексуално преносимите инфекции, като се ръководи от принципите на Световната здравна организация в областта.
  • Да съдейства за предоставянето на психологическа, социална, консултативна и правна подкрепа включително, но не само по темата за сексуално преносимите инфекции
  • Да се застъпва за правата на пациентите в България.

Средствата за постигане на целите на сдружението са:

  • Предоставяне на здравни, образователни и социални услуги за превенция и лечение на сексуално преносимите инфекции.
  • Оказване на социално-психологическа и здравна подкрепа на рискови общности, включително на хора, живеещи с ХИВ, чрез консултации, обучения, семинари и индивидуална подкрепа.
  • Реализиране на застъпнически кампании за намаляване на стигмата спрямо различни рискови общности с оглед зачитането на основните човешки права.
  • Организиране на форуми, срещи, семинари, конференции и други мероприятия, свързани с постигане целите на сдружението.
  • Развитие и участие в национални и международни проекти и програми, свързани с целите на сдружението.
  • Разработване на анализи, вкл. извършване на научно-изследователска дейност, и разпространение на информационни материали с оглед постигане целите на организацията.
  • Обучение на кадри, сътрудничество с експерти или с други организации със сходна цел, създаване и участие в работни групи, както и други подходящи начини за осигуряване постигането на целите си.

Нашата успешна работа за превенция на сексуално преносими инфекции и ХИВ/СПИН се дължи до голяма степен на ползотворното сътрудничество с активните партньори в областта.

УСТАВ


ЛОГО

Абсолютно недопустимо е използването на логото на организацията без предварително одобрение от екипа на Сдружение „Здраве без граници“. Екипът ни взема решения за участия в различни партньорски инициативи, като се води от най-добрия интерес на пациентската общност.

Ако е налице партньорство, моля изпращайте визиите, на които е поставено логото, на e-mail: info@hwb-bg.info

 Лого


ЕКИП  I  ПРОЕКТИ