снимка: Владимир Бичев - http://www.vladimirbichev.com

Намаляване със 75% на новите случаи на ХИВ инфекция, предвижда правителството

Министерският съвет прие Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г. Програмата предвижда с 40% до 2025 г. в сравнение с 2015 г. да се намали както заболеваемостта, така и смъртността от туберкулоза. Сред групите в риск, към които са насочени дейностите по програмата, попадат лица – лишени от свобода, ромска общност, лица с наркотична зависимост, лица с алкохолна зависимост, бежанци, лица, търсещи убежище, мигранти, хора, живеещи с ХИВ/СПИН и други. Като нови групи са дефинирани медицинският персонал от лечебните заведения за туберкулоза и от микробиологичните лаборатории за диагностика на туберкулозата, както и хора с инсулинозависим тип диабет.

В изпълнение на Националните програми за периода 2007-2015 г. през последните години се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта – от 39,1 на 100 000 през 2006 г. до 22,5 на 100 000 през 2015 г. Тези постижения станаха възможни и благодарение на финансирането от страна на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария на програмите „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ и „Укрепване на Националната програма по туберкулоза“.

Днес правителството прие и Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в България, като документът е с хоризонт 2020 г. Основните цели на Програмата са достигане до минимум 60% покритие на групите в най-висок риск, елиминиране на предаването на ХИВ инфекцията от майка на новородено.  Предвидено е включване на антиретровирусно лечение на 90% от хората, живеещи с ХИВ, а през 2020 г. до 95% от бременните жени да имат изследване за сифилис, до 90% – за ХИВ, както и да бъде осигурена защита и нулева дискриминация на хората, живеещи с ХИВ, и на лицата от групите в най-висок риск.

Благодарение на дейностите по Националната програма България е страна с ниско разпространение на ХИВ в общото население. По данни от Европейския център за контрол на заболяванията новорегистрираните случаи на ХИВ в България за 2015 г. представляват 3,1 на 100 000 население, спрямо честота на разпространение на нови случаи 5,8 на 100 000 за Европейския съюз.

Тези постижения бяха възможни и благодарение на Програмата по превенция и контрол на ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд. В страната бяха въведени превантивни услуги сред най-уязвимите по отношение на ХИВ групи чрез изграждане на нископрагови центрове и мрежи от обучени екипи на неправителствени организации.