Създадоха антитела, атакуващи 99% от вируса на ХИВ

Учени са създали антитяло, което атакува 99% от вируса на ХИВ и може да предотврати инфекцията при примати. Той е създаден, за да атакува три критични части на вируса – което прави по-трудно ХИВ да се съпротивлява на неговите ефекти.

Международната организация за борба със СПИН коментира, че това е „вълнуващ пробив“. Опити с хора ще започнат през 2018 г., с надеждата това да предотврати или лекува инфекция, съобщава БиБиСи.

Човешките тела трудно да се борят с ХИВ поради невероятната способност на вируса да мутира и да променя външния си вид.

След години на инфекция малък брой пациенти разработват мощни оръжия, наречени „широко неутрализиращи антитела“, които атакуват ХИВ и могат да убият големи количества от вируси на ХИВ.

Изследователите се опитват да използват „широко неутрализиращи антитела“ като начин за лечение на ХИВ или за предотвратяване на инфекцията. Проучването, публикувано в списание Science, комбинира три такива антитела в още по-мощно „три специфично антитяло“.

Д-р Гари Набел, главният научен сътрудник на Sanofi и един от авторите на доклада, заявява „Те са по-мощни и имат по-голям обхват от всяко открито естествено антитяло, което е било открито“. Най-добрите природни антитела атакуват 90% от вирусите на ХИВ. „Ние получаваме 99% покритие и покритие при много ниски концентрации на антитялото“, допълва д-р Набел.

Експериментите с 24 маймуни показва, че никоя от тези, които са получили „три-специфичното антитяло“, не са развили инфекция, когато са инжектирани по-късно с вируса. Д-р Набел коментира, че „това е доста впечатляваща степен на защита.“

Работата включва учени от Харвардското медицинско училище, The Scripps Research Institute и Масачузетския технологичен институт.

Клиничните изпитания и тестване на антитялото при хората ще започнат през следващата година. Професор Линда-Гейл Бекер, президент на Международната организация за борба със СПИН коментира, че „тази статия съобщава за вълнуващ пробив“.

„Тези супер-инженерни антитела като че ли излизат извън естественото и могат да имат повече приложения, отколкото предполагахме досега. Още сме в много ранна фаза, но като учен с нетърпение очаквам първите през 2018 година. Като лекар в Африка, чувствам неотложността да потвърдя тези открития при хората възможно най-скоро“, допълва професор Бекер.

Д-р Антъни Фоучи, директор на Американския национален институт по алергии и инфекциозни болести коментира, че това е интригуващ подход. „Комбинации от антитела, кото всяко се свързва с отделна част на ХИВ, най-добре могат да преодолеят защитата на вируса и да се постигне ефективно лечение и превенция на базата на антититела.“

{:}{:en}

Scientists have engineered an antibody that attacks 99% of HIV strains and can prevent infection in primates.

It is built to attack three critical parts of the virus – making it harder for HIV to resist its effects.

The work is a collaboration between the US National Institutes of Health and the pharmaceutical company Sanofi.

The International Aids Society said it was an „exciting breakthrough“. Human trials will start in 2018 to see if it can prevent or treat infection.

Our bodies struggle to fight HIV because of the virus’ incredible ability to mutate and change its appearance.

These varieties of HIV – or strains – in a single patient are comparable to those of influenza during a worldwide flu season.

So the immune system finds itself in a fight against an insurmountable number of strains of HIV.

Super-antibodies

But after years of infection, a small number of patients develop powerful weapons called „broadly neutralising antibodies“ that attack something fundamental to HIV and can kill large swathes of HIV strains.

Researchers have been trying to use broadly neutralising antibodies as a way to treat HIV, or prevent infection in the first place.

The study, published in the journal Science, combines three such antibodies into an even more powerful „tri-specific antibody“.

Dr Gary Nabel, the chief scientific officer at Sanofi and one of the report authors, told the BBC News website: „They are more potent and have greater breadth than any single naturally occurring antibody that’s been discovered.“

The best naturally occurring antibodies will target 90% of HIV strains.

„We’re getting 99% coverage, and getting coverage at very low concentrations of the antibody,“ said Dr Nabel.

Experiments on 24 monkeys showed none of those given the tri-specific antibody developed an infection when they were later injected with the virus.

Dr Nabel said: „It was quite an impressive degree of protection.“

The work included scientists at Harvard Medical School, The Scripps Research Institute, and the Massachusetts Institute of Technology.

‘Exciting’

Clinical trials to test the antibody in people will start next year.

Prof Linda-Gail Bekker, the president of the International Aids Society, told the BBC: „This paper reports an exciting breakthrough.

„These super-engineered antibodies seem to go beyond the natural and could have more applications than we have imagined to date.

„It’s early days yet, and as a scientist I look forward to seeing the first trials get off the ground in 2018.

„As a doctor in Africa, I feel the urgency to confirm these findings in humans as soon as possible.“

Dr Anthony Fauci, the director of the US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, said it was an intriguing approach.

He added: „Combinations of antibodies that each bind to a distinct site on HIV may best overcome the defences of the virus in the effort to achieve effective antibody-based treatment and prevention.“

{:}