Проучване на дискриминацията сред уязвими от ХИВ общности (2019 г.)

Тази публикация е създадена по проект „Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия“, осъществен от Фондация „Инициатива за здраве“ и Сдружение „Здраве без граници“. Проектът се реализира в периода 2017-2019 г. в пет града от Източна Европа и Централна Азия, един от които беше София.  Като част от усилията за създаване на благоприятна среда за превенция на ХИВ на градско ниво проектът адресира проблемите, свързани с проявите на дискриминация и нарушаване на правата на хората от уязвимите общности. В периода септември 2017 – декември 2019 в рамките на проектабеше разкрита програма за безплатна юридическа подкрепа на хора от уязвими общности, която достигна до общо 50 човека, консултирани от адвокатите Наташа Добрева, Христо Копаранов и Деница Любенова. Опитът на адвокатите е описан тук.

В периода март 2018 – септември 2019 беше проведено проучване за установяване на прояви на дискриминация сред хора в риск от заразяване с ХИВ посредством анкета, проведена чрез интервю и онлайн сред общо 507 лица от уязвимите общности. Резултатите от проучването са представени в тази публикация. Събирането на данните беше осъществено от Фондация „Цeнтър за хуманни политики“, Фондация „Здраве и социално развитие“ и CheckPoint София. Автор на доклада от проучването е Емилия Насева.

С пълния текст на доклада можете да се запознаете  тук