Дигитално дискретни

Дигитално дискретни

Активен през 2021

Кратко представяне на проекта:

Проектът има за цел да подобри ефективността на единствената служба в София за безплатни услуги в сферата на сексуалното здраве – CheckPoint София – посредством разработване и внедряване на дигитална платформа. Чрез технологичната иновация ще се създадат условия за по-добро обслужване на клиентите, подобряване на социалната дистанция с цел предпазване от COVID-19, оптимизиране на онлайн консултирането и цялостно управление на комуникацията с клиентите на центъра. Ще бъде изработена и внедрена онлайн платформа с различни функционалности за персонала и за клиентите на центъра, която ще стимулира ползването на услугите на центъра, отговорността към собственото здраве и ефективния отговор на потребностите на различни целеви групи. Проектът е иновативен за неправителствената сфера.

Цел на проекта: Разработване и внедряване на дигитална платформа за услуги.

Специфичните цели на проекта са:

 • Подобряване на удобството, анонимността, сигурността и дискретността за клиентите в процеса на изследване и консултиране;
 • Развиване на онлайн консултирането и подкрепата за хората в нужда;
 • Подобряване на функционалността и сигурността на клиентската информация в „CheckPoint София“.

Дейности:

 • Онлайн система за записване на часове за изследване и консултации.
 • Онлайн система за достъп до резултати от изследвания на клиентите.
 • Онлайн платформа за консултиране и съветване.
 • Система за дигитално клиентско досие.

Бюджет: 16 478.00 лева

Финансираща организация: Проектът „Дигитално дискретни“ сe финансира от програма „Кризата като възможност“ на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София.

Подкрепени в кризата

Подкрепени в кризата

Активен през 2021

Сдружение „Здраве без граници“ и неговият Център за сексуално здраве CheckPoint София имат дългогодишен опит в тестване, консултиране и превенция на ХИВ, хепатит и сексуално преносими инфекции сред най-уязвимите общности, като роми, проституиращи, хора, живеещи с ХИВ, ЛГБТИ, употребяващи наркотици, мигранти.

Ние познаваме не само проблемите на тези хора в здравната сфера, но също и техните социални и граждански предизвикателства, свързани с липсващите в България интегрирани услуги за малцинствени групи.

Мнозинството от тях са подложени на множествена дискриминация, като в същото време не познават своите права, нямат културата и опита да се застъпват за тях. В последните пет месеца в условията на епидемията от COVID-19 имаме все повече клиенти, изпаднали в икономически трудности и социална изолация. Мнозина от тях, особено хората, живеещи с ХИВ, изпитват затруднен достъп до здравни услуги и нарушаване на правата им като пациенти.

Целта на проекта е да образова хора от уязвими общности по отношение на техните права като граждани и пациенти на здравната система и да им предложи квалифицирана правна помощ за консултиране и разрешавана на конкретни казуси.

Основна цел:

Основната цел на проекта „Подкрепени в кризата“ е да повиши гражданската култура по отношение на човешките, гражданските и пациентските права на представители на уязвими общности и да намали случаите на дискриминация и отказ на здравни услуги.

Основни дейности:

 1. Работа на терен с представители на уязвими групи за предоставяне на информиране и консултиране във връзка с права;
 2. Юридически консултации.

Очаквани резултати:

 1. Повишаване на информираността на уязвимите групи;
 2. Получаване на правна подкрепа, която да повиши усилията за търсене и защита на правата.

Информация за финансирането:

Проектът „Подкрепени в кризата“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9741 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България.


Брошура по проекта за правна помощ (02.2021 г.)

МОСТ – модел за общностна стабилност

МОСТ – модел за общностна стабилност

Осъществен в периода 01.11.2019 г. - 31.03.2021 г.

Инициативата на „Здраве без граници“, „Инициатива за здраве“ и фондация „И“ има за цел да постигне съгласие между гражданското общество и институциите по отношение на подходящия механизъм на договаряне между държавата, общините и гражданските организации на услугите за ХИВ и туберкулоза. За да постигне целта си, инициативата ще мобилизира гражданското общество за продължаването на диалога с институциите, който да доведе до ясни и споделени отговорности за гарантирането на приемлив и устойчив механизъм на договаряне.

В рамките на инициативата ще бъде извършена оценка на капацитета на неправителствените организации, работили до момента в сферата на ХИВ и туберкулоза, както и ще бъде извършен икономически анализ на ползите и рисковете от въвеждането на стандарти за подобна социално-здравна услуга. Епидемиологичният анализ за разпространението на ХИВ и туберкулоза ще допринесе за по-точните разчети и мотивирането пред държавата на дейностите по превенция и грижи за двете заболявания.

Проектът се финансира от International Civil Society Support.

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ (2017 – 2020)

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ (2017 – 2020)

2019 - 2020

Сдружение „Здраве без граници“ участва в изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017 – 2020 г. в София по обявена от Министерство на здравеопазването обществена поръчка в края на 2018 г.

В град София за изпълнител на обществената поръчка в края на месец юни 2019 г. е определен Консорциум „И.З.И.” ДЗЗД – обединение на три неправителствени организации – сдружение „Здраве без граници”фондация „Инициатива за здраве” и фондация „И”. Периодът на изпълнение на поръчката е 12 месеца и включва: 1) работа на терен по превенция на ХИВ сред три ключови общности – инжекционно употребяващи наркотици, мъже, които имат сексуални контакти с други мъже, и жени и мъже, предлагащи сексуални услуги, 2) услуги по анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ, хепатит С и сифилис сред трите общности и 3) пакетна услуга „водене на случай” при хора с потвърден положителен резултат за ХИВ.

Подробна информация за обществената поръчка с предмет „Избор на изпълнители на дейности по превенция на ХИВ и СПИ сред целевите групи във връзка с изпълнението на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017 – 2020 г.” е налична на сайта на Министерство на здравеопазването тук.

 • icon
 • icon
 • icon
CheckPoint София

CheckPoint София

Активен от 2000 г.

CheckPoint София (Център за сексуално здраве) е нископрагов медицински център в град София, който близо 20 години предоставя услуги по анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ и сексуално предавани инфекции. Центърът е основан и се управлява от сдружение „Здраве без граници”. CheckPoint София е предпочитано място за консултиране и изследване на мъжете, които имат сексуални контакти с други мъже.

От месец март 2018 г. се реализира партньорски проект на сдружение „Здраве без граници”, сдружение „ХепАктив” и фондация „И”, който надгражда модела и развива CheckPoint София като общностна интегрирана услуга, осигуряваща непрекъснатост в грижите за ХИВ и хепатит (В и С), обхващайки целия континуум на грижите: 1) от предлагане на изследване с бърз тест и 2) съдействие за потвърждаване на диагнозата до 3) насочване към медицински грижи и 4) осигуряване на последваща подкрепа до започване на лечение и постигане на трайна вирусна супресия (за ХИВ и хепатит В) или излекуване (за хепатит С).

  Мобилна клиника

  Мобилна клиника

  Активна от 2003 г.

  Създаден като част от ЦСЗ – стационарна клиника, мобилният кабинет има преимуществото на лесния достъп на уязвимите групи до специализирани здравни и социални услуги.

   Превенция на карцином на шийката на матката

   Превенция на карцином на шийката на матката

   Осъществен в периода 2005-2008 г.

   Проект за превенция на карцинома на матката чрез ранна диагностика и лечение на HPV инфекцията.Тази здравна услуга се предлага на жени с ХПВ, които са в потенциален риск от цервикален рак. В центъра те имат възможност да получат информация и специализирана консултация по проблема.

    Здравнообразователен проект за подрастващи

    Здравнообразователен проект за подрастващи

    Осъществен в периода 2005-2011 г.

    В сферата на ППИ и превенцията на ХИВ/СПИН,ние акцентираме върху здравното образование сред подрастващите, опирайки се на съществуващите държавни и общински структури.Провеждаме здравно-образователни сесии в Домовете за деца лишени от родителски грижи в София, Габрово, Севлиево, Доганово и др.

    Здравно-образователни центрове

    Здравно-образователни центрове

    Активен от 2011 г.

    Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже, чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет интервенции

    Организацията реализира проекта в София и Благоевград. Здравно-образователните центрове бяха създадени през 2011-та година, като предлагат пакет от услуги като анонимно изследване за ХИВ, лечение на СПИ, здравно образование, работа на терен и др. Ефективността на екипа се дължи на съвместната работа между представителите на общността и професионалисти в областта. Екипът достига до голям брой клиенти от МСМ общността. Предизвикателствата са свързани със съществуващите стигматизационни практики в България.


    Център за сексуално здраве – Благоевград*
    Тел.: 0878 35 75 71
    Email: [email protected]

    Център за сексуално здраве – CheckPoint Sofia
    Адрес: ул. Цар Самуил 111, 1000 София
    Тел.: 02 952 33 99
    Email: [email protected]