Здравнообразователен проект за подрастващи

В сферата на ППИ и превенцията на ХИВ/СПИН,ние акцентираме върху здравното образование сред подрастващите, опирайки се на съществуващите държавни и общински структури.Провеждаме здравно-образователни сесии в Домовете за деца лишени от родителски грижи в София, Габрово, Севлиево, Доганово и др.