Подкрепени в кризата

Сдружение „Здраве без граници“ и неговият Център за сексуално здраве CheckPoint София имат дългогодишен опит в тестване, консултиране и превенция на ХИВ, хепатит и сексуално преносими инфекции сред най-уязвимите общности, като роми, проституиращи, хора, живеещи с ХИВ, ЛГБТИ, употребяващи наркотици, мигранти.

Ние познаваме не само проблемите на тези хора в здравната сфера, но също и техните социални и граждански предизвикателства, свързани с липсващите в България интегрирани услуги за малцинствени групи.

Мнозинството от тях са подложени на множествена дискриминация, като в същото време не познават своите права, нямат културата и опита да се застъпват за тях. В последните пет месеца в условията на епидемията от COVID-19 имаме все повече клиенти, изпаднали в икономически трудности и социална изолация. Мнозина от тях, особено хората, живеещи с ХИВ, изпитват затруднен достъп до здравни услуги и нарушаване на правата им като пациенти.

Целта на проекта е да образова хора от уязвими общности по отношение на техните права като граждани и пациенти на здравната система и да им предложи квалифицирана правна помощ за консултиране и разрешавана на конкретни казуси.

Основна цел:

Основната цел на проекта „Подкрепени в кризата“ е да повиши гражданската култура по отношение на човешките, гражданските и пациентските права на представители на уязвими общности и да намали случаите на дискриминация и отказ на здравни услуги.

Основни дейности:

  1. Работа на терен с представители на уязвими групи за предоставяне на информиране и консултиране във връзка с права;
  2. Юридически консултации.

Очаквани резултати:

  1. Повишаване на информираността на уязвимите групи;
  2. Получаване на правна подкрепа, която да повиши усилията за търсене и защита на правата.

Информация за финансирането:

Проектът „Подкрепени в кризата“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9741 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България.


Брошура по проекта за правна помощ (02.2021 г.)